مشاوره در ساخت وانتخاب مناسب ترین ،درب اتوماتیک.کارادرب/درب اتوماتیک

درب سکشنال صنعتی هایلیفت


دربهای صنعتی سکشنال هایلیفت


از لحاظ شکل  ظاهری تقریبا شبیه نمونه نرمال بودهبا این تفاوت که در این نمونه پنل ها مانندنمونه نرمال بلافاصله زیر سقف جمه نمی شوندو ابتدا مسیری را به صورت عمودی طی کرده و بعد در زیر سقف قرار می گیرند.بنابراین این مسیر حرکتی باعث می شودتا در زمان باز شدن کامل درب،تعدادی از پنل ها به حالت عمودی و تعدادی به حالت افقی در زیر سقف قرار گیرد. و این حالت باعث می شود وزن کمتری از پنل ها بر روی ریل افقی قرار گرفته و فشار کمتری رامتحمل شود

درب اتوماتیکدرب اتوماتیک       درب اتوماتیک

نام محصول:

درب سکشنال صنعتی هایلیفت

دسته بندی محصول:

درب اتوماتیک